Algemenevoorwaarden Teunstuinposters.nl


Artikel 1
Definities

Klant: een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie teunstuinposters.nl een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie teunstuinposters.nl een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
 
Product: reproductie vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding uit de collectie van teunstuinposters.nl of van een door de klant aangeleverde afbeelding en/of iedere andere door teunstuinposters.nl aangeboden waar van stoffelijke aard.

Collectie: alle afbeeldingen al dan niet getoond op de website van teunstuinposters.nl, ten aanzien waarvan teunstuinposters.nl over de al dan niet exclusieve rechten beschikt.
   
teunstuinposters.nl: Teun's Tuinposters en teunstuinposters.nl zijn een handelsnamen van Poster-Fix B.V., gevestigd te Purmerend, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 36035769.

Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
 
Website: de website van teunstuinposters.nl, te weten www.teunstuinposters.nl

Materiaal: informatiedragers en/of fysieke documenten, waaronder foto’s, waarmee de klant analoge of digitale afbeeldingen aan teunstuinposters.nl ter beschikking stelt.


Artikel 2
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen teunstuinposters.nl en een klant, alsmede op alle door teunstuinposters.nl aan een klant verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.

2.2. teunstuinposters.nl wijst iedere verwijzing naar algemene inkoopvoorwaarden, hoe ook genaamd, expliciet van de hand.


Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst

3.1.  De overeenkomst komt tot stand nadat de klant middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en teunstuinposters.nl deze bestelling heeft geaccepteerd.

3.2. Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat teunstuinposters.nl de aard van het materiaal door toezending daarvan aan teunstuinposters.nl van de klant heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Na ontvangst van het materiaal zal teunstuinposters.nl de klant binnen acht dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling, langs de elektronische weg de acceptatie van de bestelling meedelen, dan wel meedelen dat de bestelling niet wordt aanvaard. Het niet reageren op een bestelling binnen genoemde termijn leidt niet tot stilzwijgende acceptatie van de bestelling.

3.3. Mocht teunstuinposters.nl de bestelling niet accepteren, zal teunstuinposters.nl het langs elektronische weg door de klant aangeleverde materiaal verwijderen. Eventuele informatiedragers en/of fysieke documenten zal teunstuinposters.nl vernietigen tenzij de klant het materiaal retour wenst te ontvangen. Retourzending vindt slechts plaats op kosten van de klant. Verzendkosten dienen door de klant op verzoek van teunstuinposters.nl alvorens tot verzending wordt overgegaan voor verzending door teunstuinposters.nl te worden betaald.

3.4. De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de klant niet overdraagbaar aan derden.

3.5. Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.


Artikel 4
Prijzen

4.1. De door teunstuinposters.nl gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de klant wordt geacht in te houden het akkoord van de klant met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de klant een special en/of een van de standaard bewerking afwijkende bewerking wenst, leidt zulks in de regel tot een meerprijs. Deze zal door teunstuinposters.nl in de opdrachtbevestiging worden vermeld. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de klant de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.

4.2. Indien de prijzen, voordat teunstuinposters.nl in staat is gesteld tot beoordeling van het door de klant aan te leveren materiaal, door teunstuinposters.nl worden gewijzigd, wordt de acceptatie van een bestelling geacht uit te gaan van de nieuwe prijs. De klant dient teunstuinposters.nl binnen vijf dagen na ontvangst van de door teunstuinposters.nl verzonden acceptatie te bevestigen of hij op basis van de gewijzigde prijs de bestelling wenst te handhaven. Zonder deze bevestiging komt tussen teunstuinposters.nl en de klant geen overeenkomst tot stand.

4.3. In geval van een intracommunautaire levering aan een btw-plichtige onderneming in de Europese Unie welke teunstuinposters.nl zonder btw in rekening brengt, zal teunstuinposters.nl op de factuur het btw-nummer van de klant vermelden. Indien het btw-nummer aan teunstuinposters.nl niet bekend is en op verzoek van teunstuinposters.nl niet bekend wordt gemaakt dient teunstuinposters.nl btw te berekenen.

De klant vrijwaart teunstuinposters.nl voor alle eventuele schade en/of ander nadeel dat teunstuinposters.nl lijdt indien blijkt dat de klant in het land van vestiging niet als btw-plichtige is geregistreerd, dan wel om andere aan teunstuinposters.nl niet bekende redenen teunstuinposters.nl op verzoek van de klant ten onrechte zonder btw heeft gefactureerd.

4.4. Kortingen zijn nooit in combinatie geldig. In geval van gecombineerde korting geldt het hoogste kortingspercentage.


Artikel 5
Betaling

5.1. Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening NL08 RABO 0310741351 (BIC:RABONL2U) ten name van teunstuinposters.nl te Purmerend dan wel per iDeal of creditcard (VISA/Mastercard).

5.2. De klant kan, indien hij dit wenst, betalen door aan teunstuinposters.nl een eenmalige incassomachtiging te verstrekken waarvan een formulier op verzoek door teunstuinposters.nl aan de klant wordt toegezonden. In geval van betaling op rekening dient de klant de betalingstermijn vermeld in de factuur in acht te nemen. Indien geen betalingstermijn op de factuur staat vermeld geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

5.3. In geval van betaling op rekening blijft het door teunstuinposters.nl geleverde product eigendom van teunstuinposters.nl totdat de volledige koopprijs door de klant is voldaan.


Artikel 6
Levering

6.1. De plaats van levering is het leveringsadres dat de klant opgeeft aan teunstuinposters.nl.

6.2. De klant garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.Artikel 7
Levertijd

7.1. De levertijd is maximaal vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door teunstuinposters.nl van de betaling door de klant van de overeengekomen prijs inclusief btw en bijkomende kosten. Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laatst gelegen van de twee voornoemde tijdstippen.

7.2. Indien uitdrukkelijk de betaling op rekening is overeengekomen begint de levertijd te lopen op de dag na verzending van de bevestiging van de acceptatie van de bestelling door teunstuinposters.nl.

7.3. De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door teunstuinposters.nl niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is teunstuinposters.nl pas in verzuim nadat de klant teunstuinposters.nl schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door teunstuinposters.nl binnen deze termijn is uitgebleven.


Artikel 8
Verzuim/aansprakelijkheid

8.1. Indien teunstuinposters.nl ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim geraakt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal teunstuinposters.nl terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de klant restitueren.

8.2. In geval teunstuinposters.nl met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de klant de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft teunstuinposters.nl het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

8.3. Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van teunstuinposters.nl voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is teunstuinposters.nl slechts aansprakelijk voor de door de klant door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van teunstuinposters.nl is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van teunstuinposters.nl. De aansprakelijkheid van teunstuinposters.nl is voorts per bestelling beperkt tot den hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief btw). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van teunstuinposters.nl beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan teunstuinposters.nl is tekortgeschoten.

8.4. De klant dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de klant zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan teunstuinposters.nl te melden. Na afloop van deze termijn wordt  het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen teunstuinposters.nl en de klant gesloten overeenkomst.

8.5. In geval van betaling op rekening wordt de factuur, behoudens reclame binnen drie werkdagen na ontvangst van de factuur, door de klant geacht als juist en verschuldigd te zijn aanvaard.


Artikel 9
Ter beschikking gesteld materiaal

9.1. De klant stelt het materiaal op eigen risico ter beschikking aan teunstuinposters.nl. Het materiaal blijft eigendom van de klant.

teunstuinposters.nl zal het ter beschikking gestelde materiaal met de in redelijkheid van teunstuinposters.nl te verwachten zorg behandelen. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is teunstuinposters.nl niet aansprakelijk voor de daardoor door de klant geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van teunstuinposters.nl, behoudens voor zover teunstuinposters.nl ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door teunstuinposters.nl afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van teunstuinposters.nl beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op teunstuinposters.nl berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de klant overeengekomen.

9.2. De klant dient indien zulks redelijkerwijs mogelijk is van het materiaal, alvorens dit aan teunstuinposters.nl ter beschikking te stellen, een kopie of een back-up te bewaren.

 9.3. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het ter beschikking gestelde materiaal. teunstuinposters.nl is niet aansprakelijk voor schade aan het ter beschikking gestelde materiaal indien deze schade is ontstaan omdat teunstuinposters.nl is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie aangaande de aard, de inhoud, de samenstelling en/of omvang van het materiaal.


Artikel 10
Intellectuele eigendomsrechten

10.1. teunstuinposters.nl accepteert bij aanvaarding van een opdracht geen aansprakelijkheid voor inbreuk op enig daarop rustend intellectueel eigendomsrecht van derden. In geval teunstuinposters.nl door derden wordt aangesproken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, vrijwaart de klant teunstuinposters.nl voor alle schade die teunstuinposters.nl ten gevolge daarvan lijdt, met inbegrip van datgene waartoe teunstuinposters.nl door derden wordt aangesproken en inclusief de bij teunstuinposters.nl veroorzaakte kosten.


Artikel 11
Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1.  Op al onze aanbiedingen en met de klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De gelding van het Weens Koopverdrag van 19 juni 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. Geschillen voortvloeiende uit met de klant gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Haarlem.Bijgewerkt op ma 07 jan 2019 17:30:17 CET